Трудов договор – възникване на трудово правоотношение

Трудов договор – възникване на трудово правоотношение

При започване на работа най-важното нещо е подписване на трудов договор, който защитава нашите права като работници и който е основание да ни се зачита времето, положено за труд като трудов и осигурителен стаж. Трудовият договор се подписва преди започване на работа.

Какво трябва да знаем?

 • Трудов договор(ТД) се сключва в писмена форма.
 • Получаваме екземпляр от сключения ТД и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от НАП( Националната агенция за приходите).
 • В едноседмичен срок от получаването на документите сме длъжни да започнем работа, освен ако не сме се уговорили друго.
 • Ако не постъпим на работа в уговорения срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало.

Трудовият договор съдържа:

 • мястото на работа; 
 • наименованието на длъжността и характера на работата; 
 • датата на сключването му;
 • началото на неговото изпълнение;
 • срок на договора; 
 • размера на платен годишен отпуск;
 • работно време и почивки;
 • еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на ТД;
 • основно трудово възнаграждение;
 • допълнително възнаграждение за извънреден труд, нощен и празнични дни; 
 • периодичността на изплащане на възнаграждението;
 • продължителността на работния ден или седмица;
 • други. 

Трудов договор се сключва:

 • за неопределено време;
 • за определен срок. 

Срочен договор се сключва:

 • за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, до завършване на определена работа;
 • за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа; 
 • за работа на длъжност, която се заема с конкурс; 
 • за определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган;
 • за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности;
 • за новопостъпващи работници и служители;
 • за срок на дългосрочна командировка;
 • Други.

Срочният ТД се превръща в договор за неопределено време, ако продължим да работим след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна. 

Трудов договор със срок за изпитване се сключва:

 • когато работата изисква да се провери годността на работника/служителя да я изпълнява;
 • когато работникът/служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.
 • Срок за изпитване до 6 месеца. 
 • Ако не е посочено друго, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни
 • До изтичане на срока може да прекрати договора без предизвестие страната, в чиято полза е сключен, ако е вписано такава.
 • В изпитателния период страните по договора имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор. 

Допълнителни видове трудов договор

 • Трудов договор за надомна работа
 • Трудов договор за работа от разстояние
 • Трудов договор за работа през определени дни от месеца
 • Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

Повече от един трудов договор може да сключим :

 • при същия работодател за извършване на работа, която не е в кръга на нашите трудови задължения, извън установеното за нас работно време.
 • при друг работодател, освен ако не е уговорено друго с настоящия ни работодател

Разрешено работно време по трудов договор за допълнителен труд е:

 • 40 часа седмично – за ненавършилите 18-годишна възраст;
 • 48 часа седмично – за другите работници и служители. 

При писмено съгласие от страна на работника, може да се работи допълнително и повече от 48 часа седмично.

Предимства на трудовия договор

 • Има изискване за получаване на  минимално възнаграждение
 • Имаме задължителна отпуска и почивки
 • Времето по договора ни се зачита за трудов стаж
 • Имаме определено работно време
 • Осигурени сме за трудова злополука, професионална болест, майчинство и безработица
 • Здравно осигурени сме
 • Имаме  предизвестие за прекратяване на договора
 • Други 

За всяка промяна в трудовия договор се подписва допълнително споразумение, което е неразделна част от трудовият договор и се изпраща уведомление от работодателя в 3-дневен срок към съответната институция.

При неизпълнение на договорните отношения, може да подадем жалба към Инспекцията по труда, които са длъжни да запазят анонимността на подалия жалба и които защитават нашите права!

Подписване и наличие на трудов договор ни гарантира сигурност и защита, което би ни спестило евентуални трудности и финансови затруднения в бъдеще, при възникване на обстоятелства независещи от нас самите!

Повече информация за това “Какво трябва да знаем за договорите, които подписваме, които не са трудови?” може да прочетете тук

Използвана литература и информация: Кодекса на труда

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
No Comments

Post A Comment

× Свържете се с нас