Основна или допълнителна работа – Договорите, които подписваме!

Основна или допълнителна работа – Договорите, които подписваме!

Основна или допълнителна работа – какво трябва да знаем за договорите, които подписваме?

В последните години все повече се предлага работа от дома, онлайн, почасова, възможност за допълнителни доходи и т.н. Естествено каквото и предложение за работа да получим, и дали става въпрос за основни или допълнителни доходи, задължително трябва да имаме сключен договор между нас и Възложителят / Работодателят. Като видът на договора зависи от това дали ангажимента ни е еднократен, периодичен или постоянен.

Имаме възможност да подпишем трудов договор или договор за полагане на труд по извънтрудови правоотношения (ЗЗД), познат ни още като “граждански договор”. При трудовите правоотношения страните по договора са РАБОТОДАТЕЛ – РАБОТНИК и сме защитени като работници съгласно Кодекса на труда. Докато при договорите въз основа на ЗЗД ( “граждански договори”) става въпрос за ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ИЗПЪЛНИТЕЛ, и, съответно сме равноправни партньори, имаме права и задължения като страни по договора съобразно Закона за задължения и договори ( ЗЗД)

В тази статия ще обърнем внимание на “гражданските договори”, които се изготвят според ЗЗД. Такъв тип договор може да подпишем при еднократен или периодичен ангажимент към/с фирма/физическо лице, което ни предлага работа и ние сме страна по договора като Изпълнител, но не и като работник. Съответно това не е трудов договор!!!

Основни неща, които са включени в такъв тип договор

 • Страни по договор: ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ИЗПЪЛНИТЕЛ
 • Предмет на договора
 • Права и задължения на страните по договора
 • Възнаграждение, хонорар, цена за продукт/услуга и т.н.
 • Разваляне на договора
 • Неустойки

При подписване на такъв тип договор

 • Няма изискване за получаване на минимално възнаграждение за положен труд
 • Нямаме задължителна отпуска и почивки
 • Не ни се зачита времето по договора за трудов стаж
 • Осигурени сме единствено за рисковете общо заболяване, смърт и старост
 • Нямаме определено работно време
 • Не сме осигурени за трудова злополука, професионална болест, майчинство и безработица
 • Имаме задължителни осигурителни вноски за наша сметка
 • Нямаме предизвестие за прекратяване на договора
 • Дължим неустойки при неизпълнение на договорните отношения


Кой може да подписва такъв договор?

 • Всеки, който има вече сключен трудов договор
 • Всеки, който няма трудов договор, но получи предложение за работа, което не изисква задължително сключване на трудов договор
 • Самоосигуряващи се
 • Други


Наши задължения като физически лица

 • Да подадем годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за облагане на доходите, които сме получили от такъв тип договор, повече тук
 • Да платим задължителни осигурителни вноски (за наша сметка) за дохода, който сме получили от такъв тип договор, повече тук


Този тип договори са облигационни, където страните свободно определят съдържанието на договора и по никакъв начин не може да се говори за вид трудов договор. Ние сме равноправни страни по договора и всяка страна има своите права и задължения.

Повече информация за някои често предлагани “Граждански договори” може да прочетете тук

Повече за Трудовия договор и възникване на трудови правоотношения може да прочетете тук

Използвана литература и информация: Закон за задължения и договори, Кодекса на труда, НАП

Бъдете здрави!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

× Свържете се с нас