Регистрация в Агенция по заетостта / дирекция Бюро по труда

Регистрация в Агенция по заетостта / дирекция Бюро по труда

В случай, че останем без работа, регистрацията се прави в 7-дневен срок, след като ни е прекратен трудовият договор, в противен случай всеки забавен ден ни скъсява срока за получаване на обезщетение, което ни се полага по закон. 

Нужните документи трябва да бъдат в оригинал и копие, и са както следва:

 • Документ за самоличност ;
 • Документ за адресна регистрация( издава се от общината) 

! Задължително настоящ адрес(в случай, че настоящият и постоянният адрес ни е различен, тогава взимаме този документ от общината по местоживеене в момента на възникналото събитие за безработица );

 • Дипломи за завършено образование и/или документи за квалификация, които удостоверяват, че имаме определена придобита квалификация;
 • Документи удостоверяващи трудов и/или осигурителен стаж –  това е комплект от: трудова и осигурителна книжка, УП 2 и УП 3 (оригинали). 

! Трудовата книжка е нужна, за да могат от Бюрото по труда да нанесат началната дата на регистрацията ни. Това се прави, защото времето, в което сме регистрирани като безработни на борсата се зачита като трудов и осигурителен стаж;

 • Заповед за прекратяване на трудово правоотношение( взема се от работодателя);

Документите, които трябва да получим  от своя работодател: 

  • Трудова книжка
  • Удостоверения УП 2 и УП 3 (те са нужни и при пенсиониране), 
  • Служебна бележка за доходите ни (това е нужно, ако започвате работа в годината, в която е прекратен и договорът ви). 
 • Заповед/Акт за прекратяване на трудово правоотношение

Важно за нас е документите ни да бъдат готови и  да си ги  вземем  в деня на напускането, за да не изпуснем 7-дневният срок, в който имаме право да се регистрираме в Бюрото по труда. Обезщетението, което ще получим е начин да не останем без доходи, докато започнем нова работа, а и е наше право!

Размера зависи от сумата, на която сме се осигурявли през последните 24 месеца. Ето защо е важно на каква сума се осигуряваме! 

От 01.10.2020 до 31.12.2020 минималното дневно обезщетение е 12лв, а максималното 74,29. Както и минималният срок за получаване на обезщетение е 4 месеца , а максимален 12. Това се определя от сумарния трудов и осигурителен стаж до датата на възникнала безработица, както и от редица други обстоятелства, които ще бъдат тема на дискусия в следващи наши статии.

Относно Парични обезщетения при безработица, срокове и условия може да прочетете тук

Източници, които сме ползвали за тази статия са КТ, КСО, НОИПОБ, ЗБДОО , както и официалните страници на НОИ, НАП, Агенция по заетостта, Инспекция по труда

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
No Comments

Post A Comment

× Свържете се с нас